Packages

A gift for the newlyweds

The newlyweds enjoying their vacation at Best Resort Aghveran will have a surprise - a festive decoration of the room and a party. Make your Valentine's Day holiday more memorable at Best Resort Aghveran.

  • Notify 2 days in advance
  • Validity period: Throughout the year

Նվեր նորապսակներին

Թեժ Լեռ հանգստյան տանը իրենց հանգիստը վայելող նորապսակներին սպասվում է անակնկալ՝ սենյակի տոնական զարդարանք եւ հյուրասիրություն: Ավելի հիշարժան դարձրեք Ձեր սիրո տոնը Թեժ լեռ հանսգտյան տանը:

  • Տեղեկացնել՝ 2 օր շուտ
  • Գործողության ժամկետը` Ողջ տարվա ընթացքում

Նվեր նորապսակներին

Թեժ Լեռ հանգստյան տանը իրենց հանգիստը վայելող նորապսակներին սպասվում է անակնկալ՝ սենյակի տոնական զարդարանք եւ հյուրասիրություն: Ավելի հիշարժան դարձրեք Ձեր սիրո տոնը Թեժ լեռ հանսգտյան տանը:

  • Տեղեկացնել՝ 2 օր շուտ
  • Գործողության ժամկետը` Ողջ տարվա ընթացքում